Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Prohlášení

  1. Tyto obchodní podmínky souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi San Anton s.r.o., Gagarinova 1106/25, 165 00, Praha-Suchdol, IČO: 28176839, DIČ: CZ28176839 (dále jen prodejce) a jeho zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu. Práva a povinnosti z nich vyplývající jsou závazná jak pro samotného prodejce, tak i pro jeho zákazníky.

 2. Pojmy

  1. „Obchodními podmínkami” se rozumí tyto „Všeobecné obchodní podmínky“. Hovoří li se v těchto obchodních podmínkách o „prodejci”, rozumí se tím San Anton s.r.o., Gagarinova 1106/25, 165 00, Praha-Suchdol, IČO: 28176839, DIČ: CZ28176839 “Zákazníkem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává na základě její objednávky zboží z internetové nabídky. “Internetovou nabídkou“ zboží se rozumí aktuální ceník zveřejněný prodejcem na internetovém obchodě sananton.cz. “Místem odběru” je místo určené zákazníkem při registraci, do kterého má prodejce doručit objednané zboží. „Závozová oblast“ je oblast, kterou Prodejce pokrývá vlastní dopravou – tj. Praha a vyznačené lokality v okolí Prahy, které jsou na mapě pokrytí rozvozů. „Objednávkou“ zboží se rozumí vložení vybraného zboží do tzv. „košíku“ kliknutím na tlačítko „Do košíku“ a odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. „Potvrzením objednávky“ se rozumí vyrozumění zákazníka prodejcem o přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu sananton.cz a to změnou stavu v náhledu na předchozí objednávky z hodnoty „přijatá“ na hodnotu „vyřizuje se“,“vyřízená“ nebo „expedováno“, e-mailem, (popř.SMS). “Příjemcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je podle zákazníkovy objednávky zboží určeno.

 3. Základní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní případy realizované prodejcem v rámci internetového obchodu sananton.cz. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy prodejce potvrdí objednávku učiněnou zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu. Tímto okamžikem dochází k uzavření vlastní kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce.

 4. Základní dodací podmínky

  1. Práva a povinnosti zákazníka

   1. Zákazník se seznámí na adrese sananton.cz s konkrétními podmínkami dodávky zboží, zejména s ceníkem zboží, způsobem úhrady ceny, s podmínkami dopravy do místa odběru a reklamačním řádem Prodejce. Prodejce ceník průběžně aktualizuje a zákazníkovi se zavazuje dodat pouze zboží, které je aktuálně nabízeno v ceníku v okamžiku odeslání potvrzení objednávky a za jednotkové ceny uvedené v ceníku rovněž v okamžiku odeslání potvrzení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo nedodat zboží odsouhlasené v rámci potvrzení objednávky v případě, že místo doručení je mimo závozovou oblast. V případě nejasností o tom, zda místo určení je v závozové oblasti, je rozhodující názor prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo upravit hmotnost objednávky (maximálně +/- 0,9 kg u jednotlivého váženého produktu a  případný vyšší rozdíl bude telefonicky, nebo e-mailem konzultován se zákazníkem) dle skutečné dodané hmotnosti váženého zboží (ovoce a zeleniny apod.) a konečné ceny zboží.

   2. Zákazník se zavazuje:

    1. V případě objednání a uskutečnění nákupu stanoveným způsobem v internetovém obchodě (sananton.cz), že uvede své jméno a příjmení, adresu svého bydliště, případně sídla právnické osoby

    2. telefonický kontakt a určení místa odběru a současně bere na vědomí, že v případě neuvedení těchto údajů nebude objednávka akceptována.

    3. Sdělit prodejci správné a úplné případné další údaje, pokud jsou pro prodejce v souvislosti s realizací nákupu zboží nezbytné a pokud je prodejce po zákazníkovi vyžaduje.

    4. Potvrdit převzetí zboží na dodacím listu.

    5. Uhradit cenu dodaného zboží v hotovosti při převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak.

    6. Zákazník je odpovědný za to, že v určeném místě odběru bude přítomna osoba, která bude oprávněna zboží dle potvrzené objednávky převzít.

    7. Okamžikem převzetí zboží a jeho zaplacením přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí za škodu na zákazníka.

  2. Práva a povinnosti prodejce

   1. Prodejce je povinen zajišťovat své služby řádně, včas a s náležitou odbornou péčí. Prodejce je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.

   2. Prodejce se zavazuje:

    1. V případě, že obdrží objednávku zákazníka učiněnou na sananton.cz , dle těchto „Všeobecných obchodních podmínek“, doručit zboží uvedené v této objednávce na místo odběru v ní uvedené.

    2. V případě nemožnosti dodat zboží na určené místo odběru o tom informovat zákazníka a dohodnout s ním další postup.

    3. V maximálně možné míře chránit veškeré údaje (ochrana osobních údajů), které o zákazníkovi získá při své činnosti. Prodejce není oprávněn zpřístupnit jakékoliv údaje o individuálních zákaznících třetím osobám nebo je sám užívat k jiným účelům, než je poskytování služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami.

  3. Doručování zboží

   1. Právní vztah mezi zákazníkem a prodejcem, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy prodejce potvrdí objednávku zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost prodejce zajistit dodávku zboží do místa odběru a povinnost zákazníka zaplatit cenu za dodané zboží a dále pak zajistit převzetí doručovaného zboží dle předchozího ujednání s prodejcem.

   2. Povinnost prodejce je splněna předáním zboží příjemci. Nebyl-li příjemce označený zákazníkem osobně zastižen v místě odběru, má prodejce právo odmítnout předání zboží jiné osobě. Pokud však prodejce dospěje na základě všech souvisejících okolností k závěru, že i jiná osoba nacházející se v místě odběru je oprávněna za příjemce dodávky převzít, má právo, nikoliv však povinnost, toto zboží jí vydat. To neplatí, pokud si zákazník v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno výlučně příjemci v takovém to případě je nutno zboží vydat pouze příjemci a nikomu jinému.

   3. V případě, že příjemce odmítne dodávku v místě doručení převzít, má prodejce právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů. Pokud je dodávka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce či jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami dodávku v místě doručení předat, mají smluvní strany za to, že Prodejce tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zákazníka odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů. Prodejce je povinen, pokud je to možné, zákazníka o této skutečnosti informovat.
    V objednávce zboží, ve které budou alkoholické nápoje a cigarety, je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. (Zákon č. 379 / 2005 Sb.) V případě, že řidič má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, zboží nepředá.

 5. Termíny pro doručení zboží

  1. Zboží objednané zákazníkem do 00:00 hod. bude doručeno následující den max. do 18.00 hod.

  2. Dále je možnost si domluvit jinou dodací dobu po telefonické dohodě na tel: +420 778 081 049.

  3. V případě, že by objednávku nebylo možno z technických, provozních, či jiných důvodů uskutečnit v termínu uvedeném na objednávce, zavazuje se Prodejce kontaktovat zákazníka a domluvit s ním náhradní termín. V tomto případě může zákazník odstoupit od objednávky zboží.

  4. Prodejce si vyhrazuje právo tyto lhůty nedodržet v případě, že se tak stane z důvodu vyšší moci. Za takovéto důvody se považují i závažnější události v silničním provozu, které znemožňují průjezd komunikací do místa doručení obvyklým způsobem.

 6. Ceny – platební podmínky

  1. Cena zboží může být uhrazena v hotovosti, kartou na e-shop nebo bankovním převodem. Zákazník je povinen prodejci uhradit cenu opakovaného doručení dodávky, pokud se tomu tak stane z důvodů na straně zákazníka, zejména pak proto, že příjemce zboží nebude ve stanovenou dobu na místě doručení zastižen nebo na místě odběru nebude žádná osoba způsobilá převzít dodávku.

  2. Cena produktu může být v ojedinělých případech upravena podle aktuální situace na trhu. Tuto změnu prodávající předem oznámí zákazníkovi a vyčká na jeho souhlas.

 7. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  1. Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů.
   Odstoupení je možné i pro jednotlivé položky nákupu.

  2. Odstoupení od smlouvy není možné dle ustanovení § 1837, písm. e), g) Občanského zákoníku u zboží, které podléhá rychlé zkáze, (čerstvé ovoce, zelenina, houby a bylinky) jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, které bylo v uzavřeném obalu (sušené plody ,ořechy a sterilované produkty).

  3. Zákazník může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného na webu prodejce, který zašle poštou do sídla prodejce.

  4. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, na své náklady zašle do sídla prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodejce převzal.

  5. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem. Prodejce není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než Zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží Prodejci odeslal.

  6. Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení zboží podle tohoto článku je rozhodná cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku doručení vraceného zboží. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních a Produktových podmínek, která upravují nepřevzetí zboží z důvodu odlišné ceny nebo z důvodu doručení náhradního zboží za zboží nedostupné. Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo Obchodních a Produktových podmínek ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

 8. Reklamace

  1. ​Obchodní podmínky prodávajícího respektují platné zákony České republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon na ochranu spotřebitele. Jiné obchodní podmínky kupujícího se mohou uplatnit pouze po vzájemné dohodě. Dohodnou-li se prodávající a kupující na jiných podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena těmto podmínkám. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat. Případný nárok na reklamaci rozdílného množství či kvality naší dodávky je odběratel povinen uplatnit při příjmu zboží bez zbytečného odkladu u dodavatele nebo u řidiče. Na zboží dodavatel poskytuje záruku v zákonných lhůtách. Reklamace se dle příslušných legislativních norem nevztahuje na zboží, se kterým bylo nešetrně nebo neodborně zacházeno, nebylo skladováno v souladu s předpisy pro daný druh zboží (čerstvé ovoce a zelenina, bylinky, houby a květiny) a po prodlení 24 hodinové lhůty od dodávky. Místem uplatnění reklamace je adresa dodavatele na dodacím listě. Reklamace budou uznány jen v případě, že je specifikována konkrétní vada. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží – faktury nebo dodacího listu. U zboží, které je prodáváno se slevou za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou je stanovena nižší cena.

   Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:Zákazník má právo zboží neodebrat v těchto případech:

   • Neoprávněnou změnou v prodejních dokladech.

   • Mechanickým poškozením zboží ne vinou řidiče, či dopravce.

   • Závadným uskladněním zboží (Špatné skladovací podmínky u zákazníka).

   • Zboží bude poškozené (mechanicky) vinou řidiče, či dopravce.

   • Zboží bude zkažené, plesnivé či jinak biologicky napadené bude poškozena expediční plomba nebo bude chybět na přepravním obalu.

   • Zákazník svým podpisem na dodací list (fakturu) při převzetí zboží potvrdí jeho nezávadnost a kvalitu. Tím se vzdává nároku na pozdější reklamaci, vztahuje se pouze na čerstvé zboží jako je ovoce zelenina, bylinky, houby a květiny.

 9. Odpovědnost Prodejce za vady dodávky

  1. Prodejce odpovídá za vady dodávky, které se vyskytly při jeho dodání anebo v záruční lhůtě, kterou je lhůta garantovaná výrobcem zboží a uvedená na obalu zboží.Prodejce odpovídá za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, dalších právních předpisů a těchto Obchodních podmínek. Prodejce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou- odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena. Prodejce v žádném případě neodpovídá za funkčnost připojení k internetu, za jakékoliv poruchy a vady na něm vzniklé ani za jakékoliv jiné události obdobného charakteru. Postup při reklamaci řeší Reklamační řád Prodejce, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

 10. Ochrana osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů je vysvětleno na stránce Prohlášení o zpracování osobních údajů.
   Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Dále je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o změně ve svých osobních údajích.

 11. Další ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na Internetu, a to na adrese sananton.cz. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na internetu má přednost verze zveřejněná na Internetu, která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek. Prodejce je povinen zveřejňovat na Internetu změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň pět dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění. Prodejce není povinen Zákazníka o změně Obchodních podmínek informovat. Objedná-li Zákazník služby Prodejce po účinnosti takovéto změny, platí, že Zákazník se změnou vyslovil souhlas.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne: 13. 09. 2020.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele