Nakupujte Svůj Oblíbený Produkt

Koncentrovaný dezinfekční roztok 1000 ml

ELEKTROLYTICKÝ CHLOROXIDANT

Koncentrovaný dezinfekční roztok na povrchy, určený k ředění vodou.

 

Návod k použití

Zřeďte produkt na 2% (20 ml na litr vody) a nechte působit nejméně 15 minut.
Důkladně a pečlivě opláchněte pitnou vodou.

 

Složení

100 ML OBSAHUJE: aktivní složka; chlornan sodný 1,15 gr
100 ML OBSAHUJE: (aktivní chlor 1,1 g).
Pomocné látky: chlorid sodný, hydroxid sodný, demineralizovaná
Pomocné látky: voda do 100 ml.

 

Upozornění

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte…
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P373 – Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
H315 – Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky.
Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Koncentrovaný dezinfekční roztok 1000 ml

SKU: 2005
81,70 KčCena