Nakupujte Svůj Oblíbený Produkt

Koncentrovaný dezinfekční roztok 5000 ml

ELEKTROLYTICKÝ CHLOROXIDANT

Koncentrovaný dezinfekční roztok na povrchy, určený k ředění vodou.

 

Návod k použití

Zřeďte produkt na 2% (20 ml na litr vody) a nechte působit nejméně 15 minut.

Důkladně a pečlivě opláchněte pitnou vodou.

 

Složení

100 ML OBSAHUJE: aktivní složka; chlornan sodný 1,15 gr

100 ML OBSAHUJE: (aktivní chlor 1,1 g).

Pomocné látky: chlorid sodný, hydroxid sodný, demineralizovaná

Pomocné látky: voda do 100 ml.

 

Upozornění

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte…

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P373 – Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

H315 – Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH 206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky.

Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Koncentrovaný dezinfekční roztok 5000 ml

SKU: 2004
292,20 KčCena